Boeken van CB ledenDs. Gert Marchal – Kijk en zie
Door de ogen van ds. Gert Marchal fonkelen de eeuwenoude psalmen als nieuw. ‘Een lofzang kan hooggestemd zijn, maar ook klinken uit de diepte. Niet alleen de overvloed en de vreugde klinkt erin op, ook het Godsgemis (.….). Ik vind het een verademing om de psalmen te lezen en te zingen.’ Achttien preken bij een aantal bekende Psalmen, zoals 1, 8, 22, 23 en 139. De preken beginnen dikwijls met een beeld uit het dagelijks leven of een gebeurtenis die Marchal heeft meegemaakt. Hij neemt vervolgens de lezer mee in het beeld, koppelt dat aan de Psalm en laat zo de bevrijdende wisselwerking tussen God en mens oplichten. Hij doet dat met heldere taal, duidelijke beeldspraak en in gesprek met denkers, dichters, collega’s en de krant.
Verkrijgbaar bij de boekhandel of bij ‘De Boekrol’ (Herv. Gem. Beekbergen)
ISBN 978 902 392 8997, prijs: € 7,99.


Ds. Gert Marchal – Zingen in de nacht
Boekje met Bijbelse meditaties van emeritus predikant en oud-voorzitter van de Confessionele Kring Apeldoorn, ds. Gert Marchal, die o.m. de gemeenten Ellecom, Hellendoorn en Beekbergen diende. Het betreft de bewerkte tekst van een aantal preken, gehouden in de Diensten Met Belangstellenden (DMB-diensten) in Apeldoorn. Studiegenoot en trouwe bezoekvriend, ds. Winus van Asselt, die met hem bidt en zingt, prijst het boek aan met: “Voedzame lectuur!”
Lees meer over Zingen in de nacht
Het fraai uitgevoerde boekje kost € 7,50; bestellen bij Boekencentrum of plaatselijke boekhandel.


Dr. Henk van der Meulen – Met het oog op Jezus
Deze studie biedt naast een grondig commentaar ruim twintig inspirerende schetsen over teksten uit de brief aan de Hebreeën. Wie zich verdiept in dit unieke, door een retorisch begaafde en pastoraal bewogen prediker geschreven Bijbelboek zal de verrassende actualiteit ervan ervaren. Thema’s die ons vandaag nog evenzeer bezighouden, passeren de revue. Te denken valt onder meer aan: het geloof in engelen, de betekenis van de rustdag, schuld en verzoening, de hemel, gemeente zijn, voorbede doen, pelgrimage en vreemdelingschap, en bovenal het houvast biedend belijden van Jezus.
Lees meer over Met het oog op Jezus
Het boek wordt uitgegeven door Boekscout en is verkrijgbaar in de boekhandel; prijs € 24,99.Dr. Henk Post – De Bergrede
De Bergrede is ongetwijfeld het bekendste gedeelte uit het Nieuwe Testament en zelfs uit de hele Bijbel. Er staan uitspraken van Jezus in die veel mensen mooi vinden. Maar er zijn ook andere die minder aanspreken of niet begrepen worden. Wat is de Bergrede eigenlijk voor een toespraak: een nieuwe wet, een troonrede? De Bergrede is een goudmijn voor wie zich erop concentreert en is fundamenteel voor wie als christen wil leven. Jezus geeft onderwijs voor de praktijk. Hij doet dit op een typisch joodse wijze die wij moderne westerse mensen niet zomaar begrijpen. Daar hebben wij uitleg bij nodig. Dr. Henk Post bespreekt in 52 korte hoofdstukken de hele Bergrede, legt uit wat Jezus bedoelt, maakt toepassingen voor ons dagelijks leven en trekt lijnen door de Bijbel heen, zodat wij de Bergrede ook in het grotere verband leren verstaan. Jezus leert ons te leven als een burger van zijn Koninkrijk en de gerechtigheid van dit Koninkrijk te beoefenen.
Het boek wordt uitgegeven door Brevier en is verkrijgbaar in de boekhandel; prijs € 21,99.


Boekpresentatie 6 december 2019Dr. Henk Post – Prediker
Prediker behoort tot de minder bekende bijbelboeken. Op het eerste gezicht lijkt dit boek een verzameling losse spreuken van een neerslachtig persoon. Maar dr. Henk Post laat in 52 korte hoofdstukken zien dat er een bemoedigende lijn in het boek Prediker zit. Over het leven op aarde, het leven onder de zon, oordeelt de Prediker dat het ijdel is, vruchteloos, tevergeefs. Het levert geen blijvende waarde op. Toch beveelt hij een energiek leven aan, waarin je geniet van het goede dat God geeft. Wie voor God ontzag heeft, die mag het leven aanvaarden als een geschenk van God. Het vrezen van God geeft een mens vertrouwen in het leven en maakt wijs om met wat het leven je brengt hoopvol om te gaan. Deze wijsheid brengt het leven voordeel.
Het boek wordt uitgegeven door Den Hertog en is verkrijgbaar in de boekhandel; prijs € 21,99.


Dr. Henk Post – Job
Een geloofsheld strijdt om recht
God en het lijden. Met de relatie daartussen hebben alle eeuwen door mensen geworsteld. Hoe kan een goede God mensen onschuldig laten lijden? Is God dan soms toch niet goed, of is Hij machteloos? Is God soms niet opgewassen tegen het kwaad? Wat heb je eigenlijk aan God?
In de Bijbel is Job de persoon die met dit soort vragen in zijn eigen leven te maken krijgt.
Wat Job vooral pijn doet, is dat hij God niet begrijpt. Zijn lijden heeft hij toch niet verdiend?
Is God wel rechtvaardig? Hij daagt God uit hem recht te doen. Spannend is hoe Job wel met God een strijd voert om recht, God zelfs beschuldigt, maar God niet de rug toekeert.
De vragen van Job zijn ook in onze tijd springlevend. Daardoor herkennen velen zich in hem.
Tegelijk wordt het boek Job vaak als moeilijk ervaren. Dr. Post biedt een eenvoudige uitleg, waarin de verbinding wordt gelegd met de vragen van mensen in deze tijd.
Het boek wordt uitgegeven door Brevier en is verkrijgbaar in de boekhandel; prijs € 19,99.


Ds. Aart Rietveld – In het zicht van de haven
Als de avond valt
Steeds meer dringt tot ons door dat wij kwetsbare mensen zijn en een broos bestaan leiden. Hoe ouder we mogen worden, hoe meer het licht valt op onze vergankelijkheid. Het leven van een mens is als een bootreis. Soms is de vaart voorspoedig, maar een storm kan ook golven storten op onze boot. Een vuurtoren was in het verleden onmisbaar voor een behouden vaart. En zoals het licht van vuurtorens schepen op koers hield, zo wil de auteur van dit boek zicht bieden op persoonlijke levensvragen en wijzen op Hem die ons behoedzaam wil leiden naar de veilige Thuishaven waar geen nacht meer zal zijn.
Het boek kost € 17,99 en is te bestellen bij Uitgeverij Boekscout of via de plaatselijke boekhandel.Ds. Aart Rietveld – De opstanding van Christus
Onze westerse samenleving is steeds meer geconcentreerd op het hier en nu. We leven in het heden dat niet langer duurt dan ons eigen bestaan. Hierdoor verliezen we het vergezicht van dit bestaan uit het oog: we zijn radicaal getekend door eindigheid. Dat kan donkere gevoelens oproepen. In dit boek wil de auteur een verhelderend licht aanreiken over deze vragen, die altijd actueel blijven. Het wil hoop en vertrouwen geven dat met de opstanding van Christus op de Paasmorgen begonnen is. Geïnspireerd door de bijbel, dichters en denkers uit de geschiedenis is het een pastoraal boek geworden.
Het boek kost € 17,99 en is te bestellen bij Uitgeverij Boekscout of via de plaatselijke boekhandel.Dr. Jacques Schenderling – Beroepsethiek voor pastores
Met het schrijven van een boek over beroepsethiek voor pastores boorde dr. J. G. Schenderling een voor Nederland nieuw onderwerp aan. Inmiddels verscheen ook een tweede druk. In de tijd tussen de eerste en de tweede druk kwamen allerlei misstanden naar buiten, met name in de Rooms-Katholieke Kerk. Vergeleken met enkele jaren geleden is er veel ten goede veranderd, concludeert dr. Schenderling. “Als ambtsdrager ben je tegenwoordig verplicht om vermoedens van misbruik te melden. En dat terwijl de huidige president van de Hoge Raad, Corstens, in 2006 nog op het standpunt stond dat het slachtoffer de enige was die aangifte kon doen.” Dr. Schenderling is blij met die omslag in het denken. “Als kerk hoef je niet uit te zoeken welke vorm van misbruik er heeft plaatsgehad. Dat is een taak van het bevoegd gezag. De morele verantwoordelijkheid van de pastor moet zijn om in eerste instantie aandacht te hebben voor het slachtoffer.”
Het boek kost € 22,90 en is te bestellen bij Uitgeverij Damon of via de plaatselijke boekhandel.


Lucie van ’t Slot-Wierenga en Edward van ’t Slot – Prediker
Rafelranden aan de Bijbel
De Bijbel heeft een duidelijke kernboodschap over God en mensen. Maar de Bijbel heeft ook rafelranden, en daar vinden we Prediker, de filosoof. Hij stelt vragen die je in de Bijbel verder bijna nergens vindt. In dit boekje gaan Edward en Lucie van ’t Slot in 8 Bijbelstudies in op deze rafelranden aan de Bijbel.
Voor meer informatie: Prediker


Dr. B. van ’t Veld – Exodus, deel 2
uit de serie De Prediking van het Oude Testament
Deel 1 van dit commentaar op Exodus bood een behandeling van de teksten over Israëls verblijf in Egypte (Exodus 1: 1 – 13: 16).
Nu komt aan de orde wat er gezegd is over Israëls tocht door de woestijn tot aan de berg Sinai
(Exodus 13: 17 – 18: 27) en de verbondssluiting bij deze berg (Exodus 19: 1 – 24: 18). Speciale aandacht krijgen opbouwpatronen en woordherhalingen. Allerlei stilistische bijzonderheden passeren de revue, alsmede talrijke (Hebreeuwse) begrippen. De commentaar bevat ook gegevens uit de literatuur van de wereld rondom het oude Israël.
Voor meer informatie: b.vantveld@hetnet.nl


Dr. Bert van Veluw – Aan tafel!
Prikkelende geloofsvragen, opgediend in 12 driegangenmenu’s
Deel I. Vragen bij de geloofsleer:
Is Allah dezelfde als God? Waarom al dat geweld in het Oude Testament? Hoe is Jezus familie van David? Waarvoor moest Jezus lijden en sterven? Hoe zit dat met ‘de opname van de gemeente’?
Wat is de hel? Waar is de hemel?
Deel II. Vragen bij de geloofspraktijk:
Single en de kerk? Wat zegt de Bijbel rond huwelijk en echtscheiding?
Hoe bijbels is de kinderdooppraktijk? Slachtoffers van seksueel misbruik en de kerk?
Hoe bijbels is de vrouw in het ambt?
Te bestellen bij de auteur: ahvanveluw@gmail.com


Dr. Bert van Veluw – De satan. Een noodzakelijk kwaad?
Waarom de duivel ‘Gods duivel’ is
Dit boek biedt een bijbelse en bijdetijdse visie op de plaats van de duivel in het christelijk geloof.
Dat is een spannende onderneming, want de duivel is een ‘lastig figuur’. Niet alleen vanwege de aanvechtingen die gelovigen ervaren, maar ook vanwege zijn positie binnen een monotheïstische godsdienst, die het christelijk geloof wil zijn.
Van € 9,95 nu voor € 4,95 (excl. verzendkosten).
Te bestellen bij de auteur: ahvanveluw@gmail.com
Dr. Bert van Veluw – Waar komt het kwaad vandaan?
Over God, schepping, evolutie en de oorsprong van het kwaad
Het bestaan van het kwaad is misschien wel het grootste probleem binnen het christelijk geloof.
Soms lijkt het er zelfs op dat dit het geloof in de goede God onmogelijk maakt.
In Waar komt het kwaad vandaan? neemt Bert van Veluw de lezer mee in een boeiende zoektocht naar de oorsprong van het kwaad. Daarbij komen vragen rond schepping en evolutie uitgebreid aan de orde.
Van € 29,95 nu voor € 9,95 (excl. verzendkosten).
Te bestellen bij de auteur: ahvanveluw@gmail.comDr. Jan Dirk Wassenaar – Wanneer toch mijn liefste?
In 1884 sprong de vonk over. De Friese Anna Noordmans en Hantje van Dijk kregen verkering. Jarenlang hadden ze een langeafstandsrelatie, wat veel liefdesbrieven opleverde. Gebiologeerd door de schrijfsels maakte predikant Jan Dirk Wassenaar een kerkhistorisch boek over het gelovige duo.
Het boek (ISBN 978 908 897 3185) is te bestellen bij Uitgeverij Groen en kost € 29,99.


Dr. Barend H. Weegink – Nochtans mijn God
Spiritualiteit is ‘geleefd geloof’. Nu grote verhalen minder aandacht trekken, staat de focus vooral op wat de ander inspireert of bezielt. Gereformeerde spiritualiteit wordt getypeerd door een besef van Gods soevereiniteit, de betekenis van Christus, het gezag van de Bijbel en de rol van de kerk en haar confessies. In dit proefschrift op het grensvlak van kerkgeschiedenis en systematische theologie wordt onderzoek gedaan naar de geestelijke betekenis van theoloog Aart Jan Theodorus Jonker (1851-1928).
Jonker hoort bij de tweede generatie ethische theologen in het spoor van D. Chantepie de la Saussaye en J.H. Gunning jr. Wat maakt dat deze man mensen van nu iets te zeggen heeft? Er wordt een analyse gemaakt van zijn omgang met de mens en zijn visie op het lijden. In de openheid voor de cultuur hield Jonker vast aan een orthodoxe geloofsopvatting. De auteur schetst Jonker als exponent van een gereformeerd-ethische spiritualiteit, verbindend en richtinggevend voor mensen die zoeken naar de zin van hun bestaan.
Het boek (ISBN 978 946 301 3208) is te bestellen bij Eburon en kost € 29,50.

Reacties zijn gesloten.