CeGe Boek

Sinds 1993 fungeert Stichting CeGe Boek als huisuitgeverij van de Vereniging Confessioneel Gereformeerd Beraad (CGB), met als grondslag:
‘De stichting doet haar werk in dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als het betrouwbare Woord van God, de enige bron en norm voor de verkondiging en het belijden van de kerk; en voorts in hartelijke gemeenschap met het belijden van de kerk, dat vervat is in de drie oecumenische belijdenissen en de drie formulieren van enigheid. De stichting wil daarnaast haar werk verrichten in overeenstemming met de grondslag en doelstelling van de Vereniging Confessioneel Gereformeerd Beraad, statutair gevestigd te Ermelo, uit wier kring zij voortkomt.’
Als doel heeft CeGe Boek volgens de statuten: het uitgeven van boeken en brochures onder verantwoordelijkheid van het CGB. Voor het verschijnen van nieuwe titels betekent dit dat onderstaande procedure gevolgd wordt.
CeGe Boek produceert en publiceert uitsluitend boeken in opdracht van het CGB, dat kwaliteit en inhoud van ingezonden manuscripten beoordeelt. Dat gebeurt mede aan de hand van criteria als overeenstemming met de grondslag van CGB/CeGe Boek en verwachte behoefte en verkoop. Nadat definitief besloten is tot uitgave, stelt het dagelijks bestuur van het CGB de oplage en verkoopprijs vast.

Alle titels zijn te bestellen bij: Mw. A.A. van den Ham-Visscher, Vetkamp 60, 3861 JR Nijkerk, 033-2457489, h.v.d.ham13@kpnplanet.nl
en via christelijke- of evangelische boekhandels. Daartoe wordt een kleine voorraad aangehouden bij groothandel CBC ’t Gulden Boek.


Ds. Jan Swager – Een betrouwbaar evangelie? (Het nieuwe testament en de apocriefe evangeliën)
Recente publicaties als De Da Vinci Code en Het evangelie volgens Judas stellen kritische vragen bij de betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament. In ‘Een betrouwbaar evangelie?’ wordt een reconstructie gegeven van het ontstaan van het Nieuwe Testament. Aan de hand van een heleboel fragmenten laat ds. Jan Swager zijn lezers zelf de conclusie trekken hoe betrouwbaar het getuigenis van Jezus is dat de apocriefe evangeliën geven. Ook de manier waarop de Koran over Jezus schrijft, komt ter sprake.
Een zeer lezenswaardig en waardevol boekje. Uitermate geschikt om te ontdekken hoe betrouwbaar de Bijbel, met name het Nieuwe Testament is.
Prijs: € 6,95 (123 blz. grote letters)


Christus vernederd en verhoogd – Onder redactie van ds. Wim Scheltens
Het gaat in deze artikelen om het grote belang van wie Christus voor ons is. Zijn heilsweg voor ons. Je mag daarbij denken aan de zogenaamde trappen van vernedering van Jezus: Jezus geboren, geleden, gekruisigd, gestorven en begraven. Vervolgens komen de trappen van verhoging aan bod: opgestaan, opgevaren, zittend aan Gods rechterhand met als hoogtepunt de wederkomst van Christus. Een boekje dat zeer geschikt is om in gespreksgroepen te bespreken. Er zijn ook gespreksvragen aan toegevoegd. Ook persoonlijk gebruik is goed mogelijk.
Prijs: € 6,95 (125 blz. grote letters en illustraties)


Dr. H. Baarlink – De grote en kleine visser (Zeven Bijbelstudies voor gespreksgroepen)
Een boekje dat zeer geschikt is om in Bijbelstudiegroepen, GG groepen en andere gespreks-groepen te gebruiken. Door bijzondere aandacht te geven aan de structuur en de redactie van de verschillende evangeliën en door de teksten van de evangeliën zorgvuldig te lezen en te vergelijken, komt prof. dr. H. Baarlink tot verrassende ontdekkingen. Hij legt daarbij onmiddellijk verbindingen tussen de oude teksten en het leven als christen in de wereld van vandaag. Na elk hoofdstuk zijn vragen opgenomen die bij de Bijbelstudies zeer behulpzaam zijn.
Prijs: € 3,95 (59 blz. grote letters)


Ds. F.L. Schalkwijk – De weg door de tabernakel (Over troost en doel van de uitverkiezing)
Dit boek gaat over troost en doel van de Goddelijke uitverkiezing. Het boek volgt daartoe de heilsweg door de tabernakel van het Oude Testament. Eerst roept de HERE ons om naar binnen te komen en dan mogen we eerbiedig doorlopen tot het Allerheiligste waar we erkennen: “Ja, wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Er volgen korte hoofdstukken over Gods doel met ons, namelijk om te zijn als Jezus in gezin, kerk en samenleving, alles tot zegen van anderen en tot Zijn eer. We komen op het spoor dat de uitverkiezing juist zorgt voor troost. Een bijzonder geschikt boekje om dit wat vergeten deel onder de aandacht te brengen. Een aanrader voor Bijbelstudie, gespreks- en groeigroepen. De gespreksvragen achterin het boek zijn uitermate belangrijk voor een opbouwend geloofsgesprek.
Prijs: € 9,95 (220 blz. grote letters)


Ds. Egbert J. Terpstra – Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen (Over de vier grote stukmakers in de wereld en Gods aanpak daarvan)
Een Bijbelstudieboekje, geschikt voor zowel persoonlijke studie als in groepsverband. Wie met open ogen naar de wereld om zich heen kijkt, weet dat het leven stuk is. Op tal van manieren zien we gebrokenheid, in ons eigen leven en bij anderen. We ervaren allemaal, vroeg of laat de pijn daarvan. De Bijbel kijkt met open ogen naar de werkelijkheid en ziet dat die stuk is en noemt zelfs vier grote stukmakers: zonde, ziekte, duivel en dood. Tegelijk zien we daarbij hoe realistisch de Bijbel is. De Bijbel laat ook weten dat God die stukmakers niet zomaar hun gang laat gaan. Voor elk van de vier stukmakers heeft Hij een antwoord gereed. Een antwoord dat telkens het reddende en bevrijdende Evangelie van Jezus Christus als kern heeft. De genoemde 4 grote stukmakers en het antwoord van de HERE daarop staan in dit boekje centraal. Elke stukmaker wordt in een hoofdstuk behandeld. Na elk hoofdstuk volgen 2 Bijbelstudieprogramma’s.
Prijs: € 4,95 (82 blz. grote letters)


Ds. Egbert J. Terpstra – En een eeuwig leven
De Apostolische Geloofsbelijdenis heeft het over ‘en een eeuwig leven’. Maar wat valt er te hopen na de dood? In dit boekje wil ds. Terpstra aan de hand van de Bijbel nagaan wat christenen mogen hopen en geloven als het op dood en eeuwigheid aankomt. De Bijbelse betekenis van dood, opstanding, hemel en hel wordt uitgelegd. Ook wordt gekeken wat het geloof in eeuwig leven over het leven hier en nu zegt. Aan elk hoofdstuk zijn gespreksvragen toegevoegd, zodat dit boekje geschikt is voor gespreksgroepen.
Prijs: € 6,95 (131 blz. grote letters)
Ds. P. Brouwer – Zij leven hoog

Het is een boekje met 18 herinneringen aan mensen, jong en oud, die op een bijzondere manier gestorven zijn. Het is bedoeld als eerbetoon aan hen en als troost en houvast voor iedereen die dit leest: voor ouderen die steeds dichter bij hun eigen sterven komen, voor jongeren die nieuwsgierig zijn naar alles wat met sterven en begraven te maken heeft, kortom: voor iedereen die op een of andere manier met de eindigheid van het leven wordt geconfronteerd.
Prijs: € 6,95 (79 blz. grote letters)

Reacties zijn gesloten.